Regulamin sprzedaży
Hert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akcesoria sp. k. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2019r.


1. Definicje
Ilekroć w treści niniejszego regulaminu używa się poniższych zwrotów, należy je rozumieć, jak wskazano poniżej:
1.1. Cena – wskazana w Ofercie łączna cena podana w polskich złotych należna Sprzedawcy z tytułu Umowy, wraz z podatkami. Cena nie obejmuje kosztów dostawy, które podawane są w Ofercie odrębnie.
1.2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych działająca za zgodą przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną zawierająca Umowę ze Sprzedawcą.
1.3. KC – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1145 z późn. zm.).
1.4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną zawierający Umowę ze Sprzedawcą w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. osoba, o której mowa w art. 221 KC.
1.5. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.)
1.6. Oferta – oferta w rozumieniu KC wystosowana przez Sprzedawcę w oparciu o zapytanie ofertowe Klienta oraz poczynione uzgodnienia.
1.7. Produkty – rzecz lub rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę,
1.8. Newsletter – informacja handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 poz. 123 z późn. zm.)
1.9. Regulamin – niniejszy dokument.
1.10. Sprzedawca – Hert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akcesoria spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 4a, 03-231 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 319443, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 015621822, NIP: 5242482057
1.11. Sklep – prowadzona przez Sprzedawcę platforma internetowa działająca pod adresem www.sklep.hertakcesoria.pl
1.12. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
2. Postanowienia ogólne.
2.1. Niniejszy regulamin określa:
2.1.1. zasady zawierania Umów,
2.1.2. zasady składania zamówień na Produkty,
2.1.3. zasady dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, jeśli Klient wyraził taką wolę,
2.1.4. zasady uiszczania przez Klienta Ceny,
2.1.5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
2.1.6. uprawnienia Konsumenta i Sprzedawcy do odstąpienia od Umowy
2.2. Sprzedawca prowadzi w oparciu o Regulamin sprzedaż:
2.2.1. w lokalu Sprzedawcy;
2.2.2. za pośrednictwem Sklepu
2.2.3. za pośrednictwem telefonu
2.2.4. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.3. Regulamin stosuje się do wszelkich Umów niezależnie od sposobu, w jaki dochodzą do skutku, przy czym do Umów zawieranych w lokalu Sprzedawcy stosuje się wyłącznie postanowienia zawarte w punktach 5,6 i 8 Regulaminu.
2.4. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów bez wad fizycznych i prawnych.
2.5. Zamówione Produkty dostarczane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2.6. Ogłoszenia, reklamy, ceny i inne informacje publikowane na Stronie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia Umowy na zasadach wynikających z Regulaminu. Sprzedawca informuje przedsiębiorców, iż kolorystyka Produktów na stronie Sklepu ma jedynie charakter poglądowy. Jeżeli Przedsiębiorcy zależy na otrzymaniu Produktów w konkretnym kolorze, winien wyraźnie zaznaczyć to w zamówieniu.
2.7. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen Produktów publikowanych na Stronie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania innych zmian, przy czym nie wpływa to na Umowy zawarte przed wprowadzeniem zmian.
2.8. Klient w ramach kontaktów ze Sprzedawcą może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.
2.9. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich
2.10. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera.
2.11. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem:…………………..
3. Zasady składania zamówień i zawierania Umów za pośrednictwem Sklepu.
3.1. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty niezbędne są:
3.1.1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Google Chrome lub podobną,
3.1.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3.2. Przeglądanie Produktów na stronie Sklepu nie wymaga jakiejkolwiek rejestracji.
3.3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności wpływającej na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementów technicznych oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, który nie przestrzega zasad wynikających z Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3.4. W sytuacji, gdy z uwagi na wystąpienie przejściowych zakłóceń w funkcjonowania Sklepu spowodowane w szczególności awarią Internetu, siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich, Umowa nie będzie mogła być zawarta za pośrednictwem Sklepu, Klient może złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem +48 500 043 673, mailowo przesyłając je na adres sklep@hert.pl ( jeśli jest to możliwe) lub poczekać na ustanie zakłóceń.
3.5. Aby złożyć zamówienie należy:
3.5.1. zarejestrować się na podstronie Sklepu http://sklep.hertakcesoria.pl/rejestracja.html albo
3.5.2. wypełnić na tej samej podstronie Sklepu formularz zamówienia bez konieczności rejestracji.
3.6. Złożenie zamówienia wymaga zaakceptowania treści Regulaminu poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniej opcji (tzw. check-box). Zaakceptowanie Regulaminu oznacza związanie się przez Klienta jego treścią, w szczególności przyjęcie do wiadomości informacji, o których
mowa w załączniku nr 3 do Regulaminu. Nieoznaczenie w/w. opcji skutkuje niemożnością złożenia zamówienia i dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3.7. Przed złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru formy płatności oraz sposobu odbioru Produktu:
3.7.1. W wypadku wybrania opcji „Wysyłka”, Sprzedawca przesyła Produkty na wskazany przez Klienta adres i na jego koszt za pośrednictwem przewoźnika wg poniższej taryfy przewoźnika:

Rodzaj przesyłki

Cena netto

Paczka od 0 do 30kg nieprzekraczająca 40x60 cm

30 zł

Paczka od 31 do 50kg, nieprzekraczająca 60x80 cm

40 zł

Pół paleta 60x80cm, Waga 51-100 kg

120 zł

Paleta 80x120cm, Waga 101-300 kg

150 zł

Paleta 80x120cm, Waga 301-500 kg

200 zł

1 kanister po 15litrów

25 zł

2 kanistry po 15litrów

35 zł

3 kanistry po 15litrów

45 zł

4 kanistry po 15litrów

55 zł

5-8 kanistrów po 15litrów

120 zł – pół paleta

8-20 kanistrów po 15litrów

150 zł – paleta

Beczka 200 litrów (1 sztuka)

150 zł – paleta

Beczka 200 litrów (2 sztuki)

150 zł – paleta

Kontener 600 litrów

Cena ustalana indywidualnie podczas kontaktu ze sprzedawcą

Kontener 1000 litrów

Cena ustalana indywidualnie podczas kontaktu ze sprzedawcą

Przesyłka gabarytowa przekraczająca 2 m. długości

Cena ustalana indywidualnie podczas kontaktu ze sprzedawcą

3.7.2. Jeżeli oferowana przez przewoźnika w taryfie cena dostawy nie odpowiada Klientowi, winien on wybrać opcję „odbiór osobisty” W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do odbioru osobistego Produktów w siedzibie Sprzedawcy.
3.8. Po złożeniu zamówienia Klient w ciągu 24 godzin, dostaje e-mailem wiadomość zawierającą informacje: potwierdzającą dotarcia zamówienia do Sklepu, dotyczącą dostępności zamówionego Produktu w magazynie, przybliżonym terminie realizacji, o wymaganych opłatach oraz o konieczności potwierdzenia złożonego zamówienia.
3.9. W przypadku braku Produktu w magazynie, Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 3.8 o przewidywanym czasie oczekiwania na dany Produkt i poproszony o decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Swoją decyzję Klient przekazuje Sklepowi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w korespondencji.
3.10. Zawarta w wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 3.8 Oferta wiąże Sprzedawcę przez 24 godziny.
3.11. Umowa zostaje zawarta:
3.11.1. z chwilą zaksięgowania Ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy wskazanym w fakturze proforma wysłanej wraz z potwierdzeniem zamówienia, jeśli Klient dokonał wyboru płatności w formie przedpłaty, albo
3.11.2. z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia.
3.12. Cena ustalona w Umowie wiąże Strony.
3.13. Czas realizacji zamówienia:
3.13.1. Produktu dostępnego w magazynie wynosi około 48 godzin tj. 2 dni robocze od chwili zawarcia Umowy. W przypadku wysyłki Produktu w czwartek lub w piątek zostanie on dostarczony w poniedziałek lub wtorek następnego tygodnia.
3.13.2. Produktu niedostępnego w magazynie jest równy terminowi określonemu w Umowie.
3.13.3. W ślad za zawarciem Umowy, Sprzedawca wystawia fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zasady składania zamówień i zawierania Umów za pośrednictwem telefonu lub maila.
4.1. Zapytania ofertowe Klientów przyjmowane są:
4.1.1. Telefonicznie pod numerami wskazanymi na stronie: Sklepu
4.1.2. Mailowo za pośrednictwem adresu mailowego wskazanego na stronie Sklepu lub wskazanego tam formularza kontaktowego.
4.2. W toku rozmów handlowych prowadzonych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość wskazanych w punkcie 4.1 powyżej Strony uzgadniają wszelkie istotne elementy Umowy, a następnie Sprzedawca przesyła na adres mailowy Klienta ofertę określającą w szczególności:
4.2.1. cenę Produktu i sposób zapłaty;
4.2.2. termin przewidywanej realizacji;
4.2.3. sposób odbioru zamówienia;
4.2.4. wskazanie, w oparciu o informacje podane przez Klienta, czy Klient jest konsumentem.
4.3. Oferta wiąże przez 24 godziny od jej wysłania.
4.4. Wraz z przesłaniem Oferty Sprzedawca udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin albo powołuje jego treść, a w wypadku Klientów będących konsumentami – przesyła także wymagane prawem informacje dla konsumentów.
4.5. Jeżeli przesłana przez Sprzedawcę Oferta nie jest zgodna z oczekiwaniami Klienta, a także w sytuacji, gdy zawiera błędy, np. nieprawidłową informację, co do jego statusu (konsument/przedsiębiorca), Klient przed przyjęciem Oferty powinien zwrócić się do Sprzedawcy o jej stosowną korektę.
4.6. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Oferty przez Klienta, co następuje w szczególności w chwili:
4.6.1. Naciśnięcia linku zawartego w przesłanej wiadomości wskazującego na potwierdzenie transakcji;
4.6.2. zwrotnego odesłania przez Klienta do Sprzedawcy maila o treści: „potwierdzam” lub podobnej, albo
4.6.3. wpłaty uzgodnionej Ceny lub zaliczki.
4.7. Do zawarcia Umowy dochodzi również bezpośrednio w toku rozmowy telefonicznej lub wymiany korespondencji mailowej, jeśli Strony uzgodniły wszystkie jej istotne postanowienia, w tym przedmiot Umowy, Cenę, sposób zapłaty, termin przewidywanej realizacji, sposób odbioru zamówienia .
4.8. Wraz z zawarciem Umowy Klient potwierdza prawidłowość danych podanych w Ofercie (w tym potwierdza swój status, o którym mowa w punkcie 4.2.4 powyżej), a także wyraża zgodę na związanie się treścią Regulaminu.
5. Zasady realizacji zamówień, warunki odbioru
5.1. Czas realizacji zamówienia uzgodniony w Umowie ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w szczególności z uwagi na niedostępność Produktu w magazynie, opóźnienia producenta lub przewoźnika. Oczekiwany termin dostawy Produktu dostępnego w magazynie wynosi około 3 dni roboczych.
5.2. W przypadku wydłużenia terminu, o którym mowa w punkcie 5.1, Klient zostanie poinformowany w wiadomości e—mail o nowym przewidywanym czasie oczekiwania na dany Produkt i poproszony o decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Swoją decyzję Klient przekazuje Sklepowi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w korespondencji.
5.3. Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w ciągu 3 dni od jej zawarcia drogą oświadczenia składanego Klientowi na podany adres mailowy, w szczególności gdyby w przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, do których przeznaczona była ograniczona liczba Produktów, wykonanie Umowy stało się niemożliwe z uwagi na wyczerpanie zapasów Produktów objętych tą formą sprzedaży.

5.4. W razie przesłania Produktów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient zobowiązany jest:
5.4.1. Odebrać Produkty w dniu i godzinach określonych przez Sprzedawcę lub przewoźnika, przy czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie o dostawie ze stosownym wyprzedzeniem.
5.4.2. Dokonać czynności wyładunkowych ze środka transportu przewoźnika. 5.4.3. Niezwłocznie zbadać przesyłkę. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności spisać stosowany protokół z przewoźnikiem i zawiadomić Sprzedawcę o wykrytej wadzie w sposób przyjęty dla postępowania reklamacyjnego.
5.5. W przypadku, gdy Produkty dostarczane są częściami, Klient zobowiązany jest dokonać czynności, o których mowa w punkcie 5.4 w odniesieniu do każdej z przesyłek.
5.6. W przypadku, gdy Klient nie odebrał Produktu w uzgodnionym miejscu i terminie z przyczyn go dotyczących, winien on Produkt odebrać w siedzibie Przedsiębiorcy.
5.7. Jeżeli w Umowie uzgodniono przedpłatę, Sprzedawca może wstrzymać się z wydaniem Produktów do chwili otrzymania należnej Ceny. To samo uprawnienie przysługuje Sprzedawcy, jeśli Przedsiębiorca nie uregulował wobec Sprzedawcy lub podmiotu powiązanego ze Sprzedawcą wymagalnej innej płatności.
5.8. Jeżeli przedmiotem Umowy jest więcej niż jeden Produkt, a Sprzedawca jest w zwłoce z wydaniem wszystkich objętych zamówieniem sztuk, Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia tej części Produktów, które Sprzedawca gotowy jest wydać, a uprawnienie Przedsiębiorcy do odstąpienia od Umowy ogranicza się do części Produktów objętych zwłoką.
6. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Odpowiedzialność
6.1. Wobec Konsumentów Sprzedawca odpowiada za wady Produktów na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. Jeśli Produkt objęty jest gwarancją producenta, Sprzedawca dodatkowo zapewni pomoc w procedurze reklamacyjnej. Wobec Przedsiębiorców Sprzedawca odpowiada za wady Produktów w ten sposób, iż Przedsiębiorca przysługuje z tytułu rękojmi uprawnienie do żądania usunięcia wad na koszt Sprzedającego. Sprzedający obowiązany jest usunąć wady, a w uzasadnionych przypadkach może wypełnić zobowiązanie obniżając cenę w granicach wskazanych w niniejszym paragrafie.
6.2. W. przypadku, gdy Umowę zawiera Konsument, a jej przedmiotem nie jest nowy Produkt, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od dnia wydania Produktu.
6.3. Roszczenia reklamacyjne Klienci winni zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po ich wykryciu za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres: sklep@hert.pl. wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji. Konsumenci mogą posłużyć się formularzem reklamacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
6.4. Sprzedawca może poprosić o uzupełnienie danych reklamacyjnych Zgłoszenie dokonane bez użycia formularza jest skuteczne, jeśli zawiera dane niezbędne dla ustalenia jego zasadności.
6.5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt do jego siedziby, jeśli taka konieczność wynika ze wskazań Sprzedawcy, o których mowa w punkcie 6.5 powyżej. Koszty przesłania Produktów objętych uznaną reklamacją pokrywa Sprzedawca.
6.7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które wynikają z różnic związanych z ustawieniami parametrów monitora Klienta.
6.8. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy według zasad kodeksu cywilnego, przy czym wobec Przedsiębiorców odpowiada, jeżeli członkowi zarządu Sprzedawcy lub osobie na kierowniczym stanowisku przypisać można winę umyślną lub rażące niedbalstwo. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorców ograniczono do 10% Ceny.
6.9. Odpowiedzialność wobec Konsumentów określają stosowne przepisy prawa cywilnego.
6.10. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z decyzją Sprzedawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR - Alternative Dispute Resolution).
6.11. Skorzystanie z ADR jest możliwe tylko i wyłącznie po zakończeniu procesu reklamacyjnego (w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do Sprzedawcy), oraz wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie w ramach ADR (jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na procedurę ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie – wówczas pozostaje droga sądowa).
6.12. Szczegółowe informacje o pozasądowym trybie dochodzenia roszczeń można uzyskać w poradniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnym pod linkiem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
6.13. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
6.14. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
6.14.1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
6.14.2. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
6.14.3. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
7. Odstąpienie od Umowy.
7.1. Konsumenci, który zawarli Umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedawcy, mogą w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. 7.2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w jego posiadanie.
7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na jego adres.
7.4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
7.6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7.7. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do siedziby Sprzedawcy ponosi Konsument. Konsument winien wybrać taki sposób zwrotu Produktu, by dotarł on do siedziby przedsiębiorcy w stanie nienaruszonym. W uzgodnieniu ze Sprzedawcą odbierze on Produkt od Konsumenta na jego koszt.
7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, w tym wynikające z uszkodzeń powstałych w wyniku nienależytego opakowania Produktu podlegającego zwrotowi.
7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
7.9.3. . w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
7.9.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7.9.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
7.9.13.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8. Postanowienia końcowe.
8.1. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Produktów, oraz znaków towarowe umieszczonych w Sklepie przysługujące Sprzedawcy oraz producentom i dostawcom Produktów, wchodzące w skład Sklepu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy, a naruszenie ww. praw może podlegać odpowiedzialności karnej, obejmującej m.in. sankcją pozbawienia wolności.
8.2. Sądem właściwym miejscowo dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem jest sąd właściwy dla m. st. Warszawy.
8.3. Integralną część Regulaminu stanowią:
8.3.1. Załącznik nr 1 - formularz reklamacyjny
8.3.2. Załącznik nr 2 – formularz odstąpienia od Umowy
8.3.3. Załącznik nr 3 – informacja dla Konsumenta przed zawarciem Umowy
8.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają stosowne przepisy prawa polskiego, a w odniesieniu do Konsumentów w szczególności Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm. ), oraz przepisy KC.
8.5. Regulamin Sklepu dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://sklep.hertakcesoria.pl/regulamin-cms-3.html
8.6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 października 2019 r. i zastępuje Regulamin z dnia 12 marca 2018 r.

Załącznik nr 1 – formularz reklamacyjny ( wzór)
data……………………..

                                          Hert Sp. z o.o. Akcesoria Sp.k.  ul. Odlewnicza 4a
                                                                      03-231 Warszawa

 

Imię, nazwisko


Adres konsumenta
Tel. kontaktowy
Reklamacja towaru


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:
 wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 kc)
 nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1kc)
 obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 kc)
 odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1 kc)


                                                                              podpis Konsumenta


* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 – formularz odstąpienia od Umowy ( wzór)
                                                                                          Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)


                                           Hert Sp. z o.o. Akcesoria Sp.k.  ul. Odlewnicza 4a
                                                                 03-231 Warszawa

 


Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość
Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……
Data odbioru towaru ………………………………………..……………….
……………………………………
                                                                                 podpis Konsumenta(-ów)


*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 – Informacja dla Konsumenta przed zawarciem Umowy
1. główne cechy świadczenia: umowa sprzedaży produktów mających zastosowanie w cukiernictwie i piekarnictwie, przeznaczonych zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów, zawierana zarówno w lokalu przedsiębiorstwa, jak i środków porozumiewania się na odległość
2. dane identyfikujące przedsiębiorcę i dane kontaktowe (dalej „Przedsiębiorca”): Hert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akcesoria z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 4a, 03-231 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 319443, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: 015621822, NIP: 5242482057, tel. +48 500 043 673, mail: sklep@hert.pl
3. adres, pod którym można składać reklamacje:, patrz pkt 2
4. łączna cena wraz z podatkami z tytułu sprzedaży zostaje każdorazowo obliczona w zależności od złożonego zamówienia i podawana jest Konsumentowi w wiadomości e-mail przesyłanej wraz z ofertą w ślad za złożonym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu zamówieniem. Wraz z ceną podawany jest w ofercie koszt dostawy w wypadku, gdy konsument wybierze opcję dostawy za pośrednictwem kuriera.
5. koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się: nie dotyczy
6. sposób i termin zapłaty: Konsument wedle swojego wyboru dokonuje przelewem bankowym przedpłaty pełnej ceny (poza kosztami przesyłki, jeśli wybrał opcję dostawy) w oparciu o wiadomość e-mail wysyłaną po złożeniu zamówienia lub płaci przy odbiorze towaru w siedzibie Przedsiębiorcy lub przy jego dostawie, jeśli wybiera opcję z dostawą. Konsument, który zażyczył sobie również dostawę ponosi dodatkowo opłatę za transport – płatną bezpośrednio u przewoźnika przy odbiorze produktów.
7. sposób i termin spełnienia świadczenia przez Przedsiębiorcę:
Czas realizacji zamówienia określany jest każdorazowo w ofercie przesyłanej przez Przedsiębiorcę w formie maila na adres Konsumenta.
8. stosowana przez przedsiębiorcę procedura rozpatrywania reklamacji:
Konsument może złożyć reklamację dotyczącą umowy za pośrednictwem poczty na adres Przedsiębiorcy wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji. Konsumenci mogą posłużyć się formularzem reklamacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Zgłoszenie dokonane bez użycia formularza jest skuteczne, jeśli zawiera dane niezbędne dla ustalenia jego zasadności. Przedsiębiorca może poprosić o uzupełnienie danych reklamacyjnych. Przedsiębiorca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych
9. sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy:
Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na jego adres. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztami, o których mowa w punkcie 10.

10. koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument:
Bezpośrednie koszty zwrotu produktu do siedziby Przedsiębiorcy ponosi Konsument. Konsument winien wybrać taki sposób zwrotu produktu, by dotarł on do siedziby Przedsiębiorcy w stanie nienaruszonym. W uzgodnieniu z Przedsiębiorcą odbierze on Produkt od Konsumenta na jego koszt. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, w tym wynikające z uszkodzeń powstałych w wyniku nienależytego opakowania Produktu podlegającego zwrotowi.
11. obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez Przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów: nie dotyczy
12. obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad: Przedsiębiorca zobowiązana jest dostarczyć produkty wolne od wad.

13. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji. Produkt może być objęty gwarancją producenta, jeśli ten takiej gwarancji udzielił. Warunki gwarancji określa wówczas dokument gwarancyjny dołączany do produktu.
14. Kodeks dobrych praktyk: do umowy nie maja zastosowania zasady wynikające z kodeksu dobrych praktyk.
15. Czasie trwania umowy i minimalny czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy: nie dotyczy
16. wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy: Nie są wymagane przez Przedsiębiorcę.

17. Treści cyfrowe i techniczne środki ich ochrony: nie dotyczy
18. Mające znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem:
W celu skorzystania ze strony internetowej Kellfri.pl, na której reklamowane są produkty, Konsument musi posiadać komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Google Chrome lub podobne, a dla wysłania zapytania ofertowego także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
19. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur: nie dotyczy.